Námořní kontejnerová doprava

tel.: +420 237 837 570, e-mail: info@invioczech.com

Používané zkratky v nákladní dopravě
INVIO CZECH s.r.o., Praha

ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
b.s. both sides obě strany
b/c bulk cargo hromadný náklad
B/L Bill of Lading konosament/náložný list
BAF Bunker Adjustment Factor palivová přirážka
C/L Charter Party smlouva o nájmu/provozu lodi
CAF Currency Adjustment Factor měnová přirážka
CMR – nákladní list přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR – úmluva mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
colli kolli jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
DTHC destination terminal handling charge manipulační výlohy v přístavu určení
DWCC Deadweight cargo capacity čistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)
DWT Deadweight all told hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)
eta Expected time of arrival předpokládané připlutí
etc expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.
etd expected time of departure předpokládané odplutí
ex. B/L Exchange Bill of Lading obchodovatelný konosament
FCL Full Container Load Úplný kontejnerový náklad
FIATA FCR Forwarders Certificate of Receipt FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
FIO free in and out volně do a z lodi
FIOS free in and out and free stowed volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)
FIOT free in and out and free trimmed volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
GA general average společná havárie
GRT Gross Registered Ton hrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora
INCOTERMS 2000 International Commercial Terms Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
JCD Jednotná celní deklarace
JSD
karnet TIR mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)
L/C letter of credit dokumentární akreditiv
LCL less than container load částečný náklad pro kontejner
Lo/Lo Lift-on/Lift-off containership kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
lps lumpsum paušální dopravné
M/R Mate´s Receipt potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí zboží na loď
m/s motor ship motorová loď
m/v motor vessel motorová loď
M/W measurement/weight míra, kubatura/váha
n.m. nautical mile námořní míle
NHM Nomenclature Harmonisée Marchandises označení pro Harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
PLM Překročená ložná míra
ppd prepaid vyplaceně
RID Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
Ro/Ro roll on/roll off lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět.
RoLa Rollende Landstrase Kombinovaná doprava silnice/železnice
SGS jméno nezávislé kontrolní společnosti
SMGS Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
t/s transhipment průběžná doprava (s překladem v jiném přístavu)
TBA to be announced bude vyhlášeno
TCP Tranzitní celní prohlášení
TEU Twenty-Foot-Equivalent Unit označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky
THC terminal handling charge manipulační výlohy v přístavu
O přepravní společnosti
INVIO CZECH s.r.o.
Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4

tel.: +420 237 837 570
e-mail: info@invioczech.com

IČ: 01685571, DIČ: CZ01685571